Algemene voorwaarden

Zoekveld

Algemene voorwaarden

Op deze pagina vindt u onze algemene voorwaarden met betrekking tot:

Privacy statement

 1. Inleiding
  Deze website wordt beheerd door C-Works bvba. Bij bezoek aan deze website kan C-Works bvba gegevens van u verwerken, bijvoorbeeld via e-mailformulieren die u hebt ingevuld. C-Works bvba waarborgt en respecteert uw privacy, onder andere door naleving van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden door C-Works bvba beschermd en u kunt bepaalde rechten uitoefenen ten aanzien van uw persoonsgegevens. Dit ‘Privacy Statement’ geeft een overzicht van de doeleinden van de gegevensverwerking in het kader van deze website, het gebruik van ‘cookies’ op deze website en hoe u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.
 2. Gegevensverwerking
  Met betrekking tot cliënten en bezoekers van deze website verzamelt en verwerkt C-Works bvba informatie ten behoeve van een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering. Ook wil zij monitoren of deze website voldoende aansluit op de wensen van haar relaties. In het bijzonder is deze verwerking van persoonsgegevens gericht op het aanbieden van informatie met betrekking tot producten en diensten van C-Works bvba en gerelateerde derden en het uitvoeren van andere promotieactiviteiten, het analyseren van gegevens voor statistische doeleinden en de werving van nieuwe medewerkers en/of partners voor C-Works bvba. Uw persoonlijke gegevens worden vanzelfsprekend niet verkocht of ter beschikking gesteld aan derden die geen dochtermaatschappijen van, of anderszins gerelateerd zijn aan, C-Works bvba.
 3. Cookies
  Om deze website beter en sneller te laten functioneren en om deze te kunnen afstemmen op uw voorkeuren, worden bepaalde gegevens over uw gebruik van deze website verzameld. Deze informatie kan verzameld worden door zogenaamde ‘cookies’ te gebruiken. Dit zijn kleine tekstbestanden die door de bezochte webpagina automatisch op uw computer worden geplaatst. U kunt het gebruik van cookies via de instellingen van uw browser uitschakelen. Dit kan echter leiden tot een minder goede werking van deze website.
 4. Websites van derden
  Dit Privacy Statement is niet van toepassing op websites van derden die via de C-Works bvba website door links kunnen worden bezocht.
 5. Vragen
  Voor uw eventuele vragen over dit Privacy Statement en de wijze waarop C-Works bvba uw persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen via info@c-works.be.
 6. Wijzigingen Privacy Statement
  C-Works bvba behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om het Privacy Statement met enige regelmaat te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Disclaimer

 1. Akkoordverklaring
  door het openen en doorbladeren ('browsen') van de website van C-Works bvba of het gebruiken en/of downloaden van informatie van deze website geeft u aan dat u akkoord gaat met de hieronder omschreven gebruiksvoorwaarden.
 2. Doel van de website
  Alle informatie en materialen, met inbegrip van, doch niet beperkt tot software, teksten, data, managementinstrumenten, presentaties, grafische voorstellingen, afbeeldingen, geluiden, video's, logo's, iconen of html-code, (verder te noemen: content) die zich op deze website bevinden, worden uitsluitend ter beschikking gesteld voor informatieve doeleinden en dienen niet te worden geïnterpreteerd als een commerciële aanbieding, een licentie of een advies-, vertrouwens- of professionele relatie tussen u en C-Works bvba. De content van deze website dient niet te worden beschouwd als een vervanging van een onafhankelijk onderzoek en/of advies.
 3. Links naar websites van derden
  Koppelingen naar websites van derden worden uitsluitend aangeboden uit oogpunt van gebruikersgemak en impliceren niet dat C-Works bvba de gelinkte sites goedkeurt of onderschrijft, zelfs al bevatten deze sites het logo, aangezien C-Works bvba geen zeggenschap heeft over de inhoud van dergelijke sites. Derhalve kan C-Works bvba niet verantwoordelijk worden gesteld voor de content van gelinkte sites of de links die zich daarop bevinden. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van C-Works bvba is het u niet toegestaan op een website een koppeling naar een pagina van de website van C-Works bvba te creëren, en u onderkent dat het koppelen van de website van C-Works bvba aan andere websites ('framing') of soortgelijke handelingen verboden zijn.
 4. Intellectueel eigendom
  Deze website wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten. De content op deze website wordt beschermd door intellectueel eigendomsrecht en blijft eigendom van C-Works bvba of derden. U mag de content gebruiken voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden overeenkomstig de wettelijke bepalingen met betrekking tot intellectueel eigendomsrecht. Ieder ander gebruik of andere wijziging van de content op de website zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van C-Works bvba is verboden.
 5. Garantie en aansprakelijkheid
  De content op de website van C-Works bvba wordt verstrekt zonder enige garantie. Hoewel C-Works bvba redelijkerwijs alles in het werk zal stellen om betrouwbare content via de website van C-Works bvba te verstrekken, garandeert C-Works bvba niet dat deze website vrij is van onnauwkeurigheden, fouten en/of omissies, virussen, ‘wormen’, Trojaanse paarden en dergelijke of dat de content op deze website zich leent voor uw specifieke gebruik en/of up-to-date is. C-Works bvba behoudt zich ook het recht voor de content op ieder gewenst moment zonder kennisgeving te wijzigen. C-Works bvba geeft geen enkele garantie voor enig resultaat verkregen door middel van het gebruik van enig onderdeel van de content op deze website. U bent als enige verantwoordelijk voor het gebruik van deze informatie. De content op deze site vormt geen uitbreiding of aanpassing van de eventueel als gevolg van een contractuele relatie met C-Works bvba op u van toepassing zijnde garantie. C-Works bvba is niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade of bijkomende schade, met inbegrip van, doch niet beperkt tot, winstderving of verlies van inkomsten, onderbreking van de bedrijfsvoering en/of gegevensverlies als gevolg van of in verband met het gebruik van, het onvermogen tot gebruik van, of het als uitgangspunt gebruiken van de content op deze site of een gelinkte site.
  In ieder geval zal de aansprakelijkheid van C-Works bvba voor directe schade als gevolg van of in verband met het gebruik, het onvermogen tot gebruik of het als uitgangspunt gebruiken van de content op deze site of een gelinkte site niet meer bedragen dan € 500 (vijfhonderd euro) per geval.
 6. Gegevensbescherming
  De mogelijkheid bestaat dat wij bepaalde persoonsgegevens, zoals uw naam, privé-adres of zakenadres en e-mailadres, nodig zullen hebben. Wij kunnen deze gegevens bijvoorbeeld nodig hebben om vast te kunnen stellen wie er de dichtstbijzijnde adviseur van C-Works bvba is en hoe hij of zij en/of een andere vertegenwoordiger van de organisatie met u in contact kan treden. Dergelijke informatie mag door een vertegenwoordiger van C-Works bvba worden gekopieerd, gebruikt en opgeslagen overeenkomstig de plaatselijke wetgeving op het gebied van gegevensbescherming maar zal niet worden geopenbaard aan derden, tenzij dit bij wet is vereist of door de justitiële autoriteiten wordt verlangd. Wij stellen u hierbij in kennis van het feit dat u het recht heeft de over u geregistreerde gegevens in te zien en te corrigeren. Indien u dit recht wenst uit te oefenen, kunt u contact opnemen via info@c-works.be met een daartoe strekkend verzoek.
 7. Cookies
  Op de site kan gebruik worden gemaakt van zogenaamde 'cookies' om het internetverkeer van gebruikers vast te leggen. Een cookie is een gegevenselement dat door een website naar uw browser kan worden gezonden, waarna dit door uw browser in uw systeem kan worden opgeslagen. Deze cookies dienen om u te helpen de gewenste informatie te vinden en uw bezoek aan de website af te stemmen op uw individuele voorkeuren. U kunt ervoor kiezen deze cookies niet te accepteren door uw browser dienovereenkomstig in te stellen. Het niet accepteren van cookies kan echter tot gevolg hebben dat u geen toegang heeft tot sommige pagina's van de website van C-Works bvba. Indien u nog verdere vragen of verzoeken mocht hebben met betrekking tot ons gegevensbeschermingsbeleid kunt u contact opnemen met info@c-works.be.
 8. Gebruikersreacties
  C-Works bvba is op geen enkele wijze verplicht de informatie die u naar de website van C-Works bvba stuurt te controleren. U garandeert dat alle informatie, materialen (onder de term 'materialen' worden begrepen alle projecten, bestanden of andere aanhangsels die naar ons worden verzonden) en reacties anders dan persoonsgegevens die u via de website naar C-Works bvba verstuurt geen inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten of enige andere toepasselijke wet. Dergelijke informatie, materialen of reacties zullen als niet-vertrouwelijk en vrij van eigendomsrechten worden behandeld. Door het inzenden van informatie, materialen of reacties geeft u C-Works bvba een onbeperkte en onherroepelijke licentie dergelijke informatie, materialen of reacties, met inbegrip van alle daaraan ten grondslag liggende ideeën, concepten en knowhow, te gebruiken, uit te voeren, af te beelden, aan te passen en te verzenden. C-Works bvba behoudt zich het recht voor dergelijke informatie, materialen of reacties te gebruiken op iedere door C-Works bvba wenselijk geachte wijze.
 9. Toepasselijk recht - scheidbaarheid
  Op alle geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met deze gebruiksvoorwaarden is Belgisch recht van toepassing. Dergelijke geschillen en vorderingen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Turnhout. Ingeval een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden door een rechtbank onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, zal dit de geldigheid en toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet laten.
 10. Wijzigingen van de Gebruiksvoorwaarden
  C-works bvba behoudt zich het recht voor de Gebruiksvoorwaarden ingevolge welke deze website wordt aangeboden op ieder gewenst moment en zonder kennisgeving te wijzigen. Wanneer u gebruik maakt van deze website bent u automatisch gebonden aan deze wijzigingen en behoort u de voorwaarden regelmatig door te lezen. C-Works bvba behoudt zich verder alle rechten voor.

Verkoopsvoorwaarden

Onderhavige voorwaarden maken integraal deel uit van de verkoopsovereenkomst, met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de klant. Er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken.

 1. De goederen of diensten worden geleverd zoals omschreven op de factuur of in de bestelbon.
 2. De goederen of diensten worden geleverd binnen de termijn zoals op de bestelbon vermeld, rekening houdend met de gebruikelijke tolerantie eigen aan de aard van de industrie of handel.
 3. De levering gebeurt bij de verkoper, behoudens andersluidende schriftelijke afspraak.
 4. De goederen worden vervoerd op kosten en op risico van de koper.
 5. Klachten betreffende de geleverde goederen of de verstrekte diensten kunnen niet aanvaard worden wanneer zij niet schriftelijk bij ons toekomen binnen de zeven dagen na levering. Verborgen gebreken dienen binnen korte termijn na de ontdekking ervan gemeld te worden.
 6. Onze leveringen zijn ten laatste betaalbaar de 14de dag na factuurdatum.
 7. De geleverde koopwaar blijft onze eigendom zolang de volledige prijs (hoofdsom, kosten en interesten) niet betaald is. De verkrijger draagt de risico’s vanaf de levering. Deze moet de goederen in  hun staat bewaren. Bij gebrek aan betaling van de factuur op de 14de  dag na de aangetekende zending van een aanmaning, kan de overeenkomst door ons van rechtswege en via een eenvoudige aangetekend verzonden verklaring worden ontbonden. Dit alles onverminderd het betalen van schadevergoeding door de in gebreke gebleven koper.
 8. Bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling interest gevorderd. Deze nalatigheidinterest wordt berekend op basis van de referentie-interestvoet van de Europese Centrale Bank.
 9. Bovendien wordt, zonder ingebrekestelling, het openstaande factuurbedrag vermeerderd met 10 %, met een minimum van 25 EUR ten titel van schadebeding voor buitengerechtelijke invorderingskosten en contractuele schade, onverminderd andere relevante invorderingskosten.
 10. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht.